CDVSA > Language Access

LUS Nkag Mus Rau

Nws yog txoj cai ntawm Council on Domestic Violence and Sexual Assault los muab kev sib npaug nkag mus rau nws cov kev pabcuam thoob plaws lub xeev rau txhua tus neeg raug tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem rau poj niam txiv neej tsis hais hom lus twg raws li Title VI ntawm Civil Rights Act of 1964 raws li nws cuam tshuam rau cov neeg uas muaj kev paub lus Askiv tsawg.v

CDVSA Cov Khoom Siv Nkag Mus Rau Hom Lus

Kev npaj nkag mus rau Hom Lus:pdf.png

CDVSA Cov Txheej Txheem Tsis Txaus Siab & Kev Tsis Txaus Siab daim foos

Qee cov khoom siv uas tsis pub lwm tus paub thiab kev pub dawb muaj pub thoob plaws Lub Xeev Alaska suav nrog:
 

Phone.png

Kev Pabcuam/Xov Tooj Kev Kub Ntxhov: Txwv tsis pub leej twg paub thiab pab dawb los ntawm xov tooj mus nrhiav cov kev pab muaj pub thiab cov kev xaiv.

Family.png

Chaw Nyob/Vaj Tsev: Tsev nyob ceev rau cov neeg uas tau ntsib kev tsim txom hauv tsev lossis kev ua phem rau kev sib deev

ChatBubble.png

Cov neeg ua haujlwm rau Ob Hom Lus: Cov neeg ua haujlwm pem cov chaw pabcuam rau kev tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem rau kev sib deev uas hais ob hom lus lossis ntau dua uas meej thiab tuaj yeem muab kev pabcuam tau rau lwm hom lus. 

GiftHand.png

Kev Tawm Tswv Yim rau Tus Ciaj Sia: Cov kws tshaj lij thiab cov neeg tawm tswv yim tsis pub lwm tus paub tuaj yeem pab koj txheeb xyuas qhov pheej hmoo, txoj kev npaj kev nyab xeeb thiab nrhiav kev xaiv thiab cov khoom siv nyob rau hauv cov chaw ua haujlwm raug cai, kho mob thiab cov hoobkas pabcuam nyob hauv Alaska

Balance.png

Kev Tawm Tswv Yim rau Kev Cai Lij Choj: Cov ntaub ntawv hais txog cov kev xaiv ntawm kev cai lij choj, khoom siv thiab kev npaj kev nyab xeeb. Kev xa mus rau kws lij choj cov kev pabcuam thiab cov ntaub ntawv hais txog kev ncaj ncees thiab kev ua txhaum cai suav nrog kev sib nrauj, kev saib xyuas menyuam yaus, kev txhawb nqa rau menyuam yaus, thiab kev tiv thaiv kev txiav txim. Nrog rau kev teem caij raug cai thiab kev hais plaub hauv tsev hais plaub.

Search for Services Across Alaska [DROPDOWN MENUS]

 

Results

ProgramName WebLink Phone MainAddress Description
Nitaput Child Advocacy Center Bristol Bay Area Health Corporation https://www.bbahc.org/child_advocacy_center 907-852-1230 6000 Kanakanak Rd., Dillingham, AK 99576 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Abused Women's Aid in Crisis (AWAIC) https://awaic.org/ 907-272-0100 100 W. 13th Ave., Anchorage, AK 99501 Abused Women's Aid In Crisis muaj chaw nyob ceev rau cov uas tau txais kev tsim txom (30 hnub nyob), kev tswj xyuas cov ntaub ntawv, kev pab txhawb nqa rau cov poj niam xeeb tub lossis cov niam txiv cov qhua, cov kev pab rau cov neeg raug kev tsim txom hauv vaj tsev muaj xwb li pab pawg txhawb nqa, cov chav kawm txog kev tsim txom los ntawm kev txiav txim ntawm lub tsev hais plaub, kev sab laj, tsev nyob ceev & hloov pauv vaj tse rau cov muaj kev tsim txom hauv tsev & kev siv yeeb tshuaj.
Advocates For Victims of Violence (AVV) https://avvalaska.org/ 907-835-2980 551 Woodside, Valdez, AK 99686 Advocates for Victims of Violence, Incorporated yog ib lub chaw muaj pub nyob rau kev raug tsim txom hauv tsev/kev ua phem los ntawm kev sib deev thiab ib lub chaw muaj khoom siv uas muaj pub kev pabcuam rau cov neeg raug tsim txom, cov neeg ciaj sia thiab lawv tsev neeg. Ib qho chaw nyob 24 teev thiab xov tooj kev kub ntxhov muaj pub, nrog rau kev tawm tswv yim, ntaub ntawv thiab kev xa mus rau, pab pawg txhawb pab, thiab ua haujlwm tiv thaiv. Txhua tus tub thiab ntxhais txais tau kev pab.
Aiding Women From Abuse & Rape Emergencies (AWARE) https://awareak.org/ 907-586-6623 1547 Glacier Hwy., Juneau, AK 99801 Aiding Women From Abuse and Rape Emergencies muaj 24 xuaj moos vaj tse thiab kev pab txhawb nqa rau cov muaj sia nyob ntawm kev tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem ntawm kev sib deev. Peb muaj pub kev kawm rau cov zej zog los txhawb nqa kev noj qab haus huv ntawm kev sib raug zoo, kev txhawb nqa niam txiv thiab kev ua phem cuam tshuam ntawm txiv neej. Lawv muaj pub kev txhawb nqa kev cai lij choj, kev hloov pauv vaj tse thiab kev pab sab laj.
Alaska Cares Providence Alaska Medical Center https://www.providence.org/lp/ak/alaska-cares 907-561-8301 3200 Providence Dr., Anchorage, AK 99508 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Alaska Family Services (AFS) https://akafs.org/ 907-745-4920, 907-746-4080 403 S. Alaska St. Palmer, AK 99645; 5851 Mayflower Ct., Wasilla, AK 99654; 889 Commercial Dr. Wasilla, AK 99654 Alaska Family Services muaj pub kev pabcuam chaw nyob rau cov poj niam thiab menyuam yaus khiav tawm ntawm kev tsim txom hauv vaj tse, tswj hwm ntawm lub chaw pabcuam WIC, muaj kev tswj hwm kev haus luam yeeb, kev pabcuam tiv thaiv kev haus dej cawv, kev txhawb pab ntawm kev cai lij choj, ib lub chaw kho mob saib xyuas cwj pwm, kev saib xyuas cov neeg tsev sib ntsib, cov chav kawm rau niam txiv (hauv tsev) khw muag khoom qub, kev pab saib xyuas menyuam yaus, chaw kho mob saib xyuas cwj pwm, kev tswj cwj pwm ua phem hauv tsev neeg, kev nrhiav haujlwm, & kev saib xyuas kev pub niam mis
Arctic Women in Crisis (AWIC) http://www.north-slope.org/departments/health-social-services/behavioral-health-services/arctic-women-in-crisis-awic 907-852-2611 4470 North Star St., Utqiagvik, AK 99723 Arctic Women InCrisis yog ib qho chaw nyob rau cov neeg raug tsim txom los ntawm kev ua phem hauv tsev thiab kev ua phem los ntawm kev sib deev nyob hauv Utqiagvik AK. Peb muaj pub ib tug xov tooj kev kub ntxhov ceev ntawm 24 teev, kev sib tham ntawm qhov teeb meem rau cov neeg raug tsim txom ntawm kev ua phem rau kev sib deev, raug tsim txom hauv tsev, thiab lwm yam ua phem txhaum cai. Peb nrog thiab pab cov neeg raug tsim txom hauv tsev kho mob thaum kuaj mob, muab kev txhawb nqa tus kheej, kev tawm tswv yim thaum tub ceev xwm xam phaj thiab hais plaub hauv tsev hais plaub, muaj kev nyab xeeb, chaw nyob zoo rau poj niam thiab menyuam, khaub ncaws hnav thaum muaj xwm txheej ceev, kev sab laj ib tauj ib, kev pab nrog kev thov rau kev tiv thaiv, tsev nyob nyab xeeb nyob rau hauv NSB cov zos, thiab thaum muaj xwm txheej ceev mus rau Barrow rau cov neeg nyob hauv zos uas yog cov neeg raug tsim txom los ntawm kev ua phem txhaum cai. Peb muaj 28 lub txaj thiab pab cov neeg koom los ntawm thoob plaws ntawm North Slope.
Bering Sea Women's Group (BSWG) https://beringseawomensgroup.org/ 907-443-5491 505 W. 5th Ave., Nome, AK 99762 Bering Sea Women's Group muaj pub chaw nyob 24 teev, pluas mov, kev npaj kev nyab xeeb, kev xa mus, kev txhawb pab kev cai lij choj, kev txhawb pab rau tus kheej, kev txhawb nqa mus ncig, thiab kev txhawb pab kho mob rau cov poj niam, menyuam, thiab txiv neej uas tau txais kev tsim txom hauv tsev lossis raug ua phem ntawm kev sib deev. Kev cuam tshuam kev kub ntxhov kuj muaj pub tau los ntawm kev ua haujlwm ntawm tus xov tooj hu dawb, 24 teev kev kub ntxhov ntawm BSWG plaub-chav pw hauv tsev. BSWG txhawb nqa Tsev Nyob Nyab Xeeb ntawm tsib qho Bering Strait cov zos thiab zej zog, thiab ib lub Tsev Nyob Nyab Xeeb rau Txiv Neej hauv Nome.
Catholic Community Services-SAFE https://www.ccsak.org/safe-child-advocacy-center.html 907-463-6100 1803 Glacier Hwy., Juneau, AK 99801 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Central Peninsula Batterer Intervention Program (CPBIP) https://leeshoreak.org/teen-corner 907-283-9479 325 S. Spruce St., Kenai, AK 99611 Central Peninsula Batterer Intervention Program (CPBIP) yog ib qho lub xeev-pom zoo, 36 lub lim tiam kev kawm rau cov txiv neej uas tau siv kev nruj kev tsiv ntawm ib qho kev sib raug zoo. Kev xa mus los ntawm ntau yam qhov chaw; Lub Xeev Lub Tsev Hais Plaub, Lub Tsev Hais Plaub Rau Pawg Neeg, Lub Chaw Haujlwm Pabcuam Menyuam Yaus, thiab Cov Neeg Laus Raug Txim. Cov hom phiaj suav nrog kev txwv tsis pub muaj kev ua phem, muab kev nyab xeeb rau cov neeg raug tsim txom, thiab tuav cov neeg ua phem rau lub luag haujlwm.
Copper River Basin Child Advocacy Center https://crbcac.org/ 907-822-3733 Mile 2.0 Tok Cutoff Gakona, AK 99586 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Cordova Family Resource Center (CFRC) https://www.cordovafamilyresourcecenter.org/ 907-424-5674 509 1st St., Cordova, AK 99574 Cordova Family Resource Center muaj pub cov pawg Sexual Assault Response Team (SART) & Disability Abuse Response Team (DART) cov kev pabcuam, kev tawm tswv yim txog kev cai lij choj, cov chav kawm rau niam txiv, kev tswj hwm rooj plaub, kev hloov pauv chaw nyob thiab kev thauj mus los, thiab ib tug xov tooj pab 24 teev thiab xov tooj ntaus ntawv.
Domestic Violence Intervention Program (SPHH) https://havenhousealaska.org/prevention-3/ 907-235-7712 3776 Lake St. #100, Homer, AK 99603 Homer men’s leadership forum yog pab pawg txiv neej tsim kev sib tham txog tias txiv neej thiab cov menyuam tub muaj kev sib txheeb rau ib leeg ib tug thiab poj niam. Los ntawm cov rooj sib tham thiab cov xwm txheej peb sib tham txog cov teeb meem thiab txhawb nqa ib leeg ib tug hauv kev tsim kom muaj kev noj qab haus huv rau txiv neej uas tiv thaiv txhuas tus ntawm kev ua phem. Peb kuj tsim kev cob qhia rau cov txiv neej uas qhia cov txiv neej hluas. Qhov kev cob qhia siv cov tswv yim yav dhau los xws li Compass: Phau Ntawv Qhia rau Txiv Neej, uas yog tsim los ntawm Alaska Network on Domestic Violence and Sexual Assault, nrog rau lwm cov pov thawj raws li cov kev pabcuam thiab cov pov thawj qhia cov tswv yim.
Emmonak Women's Shelter (EWS) http://www.emmonakshelter.org/ 907-949-1443 207 Delta St., Emmonak, AK 99581 Emmonak Women's Shelter muaj kev pabcuam thaum muaj xwm txheej ceev 24 teev rau cov poj niam thiab menyuam khiav tawm ntawm kev tsim txom hauv tsev lossis kev ua phem ntawm kev sib deev, kev kawm thiab pab pawg txhawb rau poj niam, menyuam, thiab cov pej xeem sawvdaws, cov kev pabcuam hauv tsev hais plaub, kev pab taug cov cai ntawm kev txhaum cai lij choj, kev pab ua kom tiav cov kev pab rau pej xeem, vaj tse, thiab cov ntaub ntawv tiv thaiv.
Family Violence Intervention Program (AFS/FVIP) https://akafs.org/programs/legal-advocacy-court-mandated-programming/#familyviolence 907-373-4456 403 S. Alaska St., Palmer, AK 99645 Alaska Family Services' Family Violence Intervention Program muaj pub ib qho kev kawm li 36 lub lim tiam thiab ib qho kev pabcuam kho mob rau cov txiv neej uas raug txim los ntawm kev tsim txom neeg hauv tsev thiab ib qho kev kawm thiab kev kho mob uas yog 36 lub lim tiam rau cov poj niam uas raug txim ntawm kev tsim txom neeg hauv tsev hu Women's Alternatives to Violence Education (WAVE). Ib qho kev pabcuam uas yog 12 lub lim tiam kuj muaj pub rau tswj kev npau taws.
Helping Ourselves Prevent Emergencies (HOPE) https://www.hope4pow.org/ 907-826-4673 404 Spruce St., Craig, AK 99921 Helping Ourselves Prevent Emergencies muaj pub kev txhawb nqa rau cov neeg khiav tawm ntawm kev tsim txom hauv tsev lossis kev ua phem ntawm kev siv deev, muaj cov kev pabcuam teebmeem kub ntxhov, kev hloov pauv vaj tse, khoom noj, khaub ncaws, kev pab tsiv chaw nyob, kev pab thauj mus los, cov chav kawm rau niam txiv, kev cob qhia kev lees paub, thiab Lub Chaw ua Haujlwm Pabcuam rau Menyuam Yaus Sib Tham nrog menyuam yaus. Muaj pub pab pawg Sexual Assault Response Team (SART) & Disability Abuse Response Team (DART) cov kev pabcuam.
Interior Alaska Center For Nonviolent Living (IAC) https://iacnvl.org/ 907-452-2293 726 26th Ave ., #1, Fairbanks, AK, 99701 Interior Alaska Center for Nonviolent Living muaj pub chaw nyob ceev 24 teev rau cov neeg raug tsim txom ntawm kev ua phem hauv tsev thiab kev ua phem los ntawm kev sib deev, xov tooj kev kub ntxhov 24 teev, kev pab nhriav haujlwm thiab tsev nyob, kev pabcuam kev cai lij choj, kev tswj hwm ntawm rooj plaub, & pab pawg txhawb nqa, khoom siv thiab kev xa mus rau.
Interior Alaska Center For Nonviolent Living (IAC)-ABC Batterer Intervention Program https://iacnvl.org/ 907-452-2293 726 26th Ave., #1. Fairbanks, AK, 99701 The ABC-Batterer's Intervention Program yuav siv peb co ntaub ntawv kawm. Rau cov txiv neej hauv zej zog, thiab cov uas raug kaw, peb tab tom siv phau ntawv Emotionally Intelligent Batterers Intervention manual. Peb tab tom siv Beyond Violence rau cov poj niam uas raug kaw thiab Beyond Anger and Violence rau cov poj niam hauv zej zog uas tej zaum nyob hauv cov chaw nyob pab lossis chaw kho mob. Tag nrho cov ntaub ntawv kawm no muaj lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm kev kho kev raug mob rov qab los thiab kev xav ntawm tus kheej uas yuav pab tau cov neeg koom txhob xav txog cov kev xav uas phem thaum lawv tseem kho tej qhov txhab qub.
Juneau Choice & Accountability Program (JCAP) https://awareak.org/jcap/ 907-586-6623 1547 Glacier Hwy., Juneau, AK 99801 Juneau Choice & Accountability Program muaj pub ib qho kev pabcuam uas yog 24 lub lim tiam uas siv qhov kev kawm Men Stopping Violence. Nyob rau hauv qho kev kawm no, koj tuaj yeem cia siab tias yuav kawm txog kev txhob ua phem rau poj niam, koom tes nrog lwm cov txiv neej, thiab ua cov kev kawm tob kom tau taub txog kev raug tsim txom hauv tsev. Cov neeg koom yuav tsum tau tshuaj xyuas kev ntseeg, kev coj cwj pwm thiab kev coj ua nyob ib puag ncig cov teeb meem ntawm kev tsis txom, kev ua phem, poj niam txiv neej, haiv neeg, thiab txiv neej/poj niam lub luag haujlwm.
Kenaitze Indian Tribe (KIT) https://www.kenaitze.org/ 907-335-7600 1001 Mission Ave., Kenai, AK 99611 Our Domestic Violence and Sexual Assault program qhib rau cov poj niam, txiv neej thiab menyuam, muaj pub kab lis kev cai txog kev tawm tswv yim thiab kev txhawb nqa. Cov kev pabcuam muaj xws li kev kuaj rau kev mob hlwb, kev pab vaj tse nyob thiab kev pabcuam thauj mus los. Peb kuj koom tes nrog Tribal Court ntawm kev tiv thaiv luv luv thiab ntev ntev rau cov neeg raug tsim txom hauv tsev, kev ua phem ntawm kev sib deev, kev ua phem ntawm kev sib tham lossis soj.
Ketchikan Indian Corporation (KIC) http://www.kictribe.org/social-services 907-228-4900 201 Deermount St., Ketchikan, AK 99901 The Domestic Violence Program muaj pub kev pabcuam rau cov neeg raug tsim txom los ntawm kev raug tsim txom hauv tsev, kev ua phem rau kev sib deev, kev lag luam sib deev thiab soj. Cov kev pabcuam suav nrog pab pawg txhawb nqa, kev cuam tshuam txog kev kub ntxhov, kev tawm tswv yim kev cai lij choj, kev tawm tswv yim rau kev ua phem rau kev sib deev, tsev kho mob thiab nrog tsev hais plaub, kev pab nyiaj txiag, thiab kev pab thauj mus los. Lub Domestic Violence Program txhawb nqa lub zej zog thiab cov txheej txheem uas ua haujlwm nrog cov neeg raug tsim txom los ntawm kev koom tes nrog lub Domestic Violence Task Force nyob rau hauv lub luag haujwm kev coj noj coj ua thiab coj pawg Disability Abuse Response Team thiab pawg Promoting Relationships Task Force.
Kodiak Women's Resource & Crisis Center (KWRCC) https://www.kwrcc.org/ 1-888-486-3625 422 Hillside Dr., Kodiak, AK 99615 Kodiak Women's Resource and Crisis Center yog ib lub chaw uas muaj 25 lub txaj pub rau cov neeg raug tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem ntawm kev sib deev; txhua tus tub los ntxhais tau txais kev pab tag nrho. Peb muaj kev txhawb pab, ib tug xov tooj kuv ntxhov 24 teev, pab pawg txhawb nqa, thiab kev nthuav qhia thiab cov kev pabcuam kev kawm. Pab pawg Sexual Assault Response Team (SART) cov kev pabcuam kuj muaj pub thiab.
LEAP-Alternatives to Violence Programs https://www.leapfbks.com/contact 907-452-2473 P.O. Box 82842, Fairbanks, AK 99708 Qhov kev pabcuam no yog 36 lub lim tiam thiab siv cov ntsiab lus ntawm Duluth model, Dialectical Behavior Therapy (DBT), thiab Cognitive Behavioral Therapy (CBT) los pab cov neeg koom tshawb nhriav kev ntseeg thiab qhov tseem ceeb thiab lawv cuam tshuam rau cwj pwm li cas. Cov homphiaj ntawm lub chaw pabcuam suav nrog txwv kev ua phem, thiab tawm tsam kev tsis kam lees, iab liam tus neeg raug tsim txom, thiab txo qis thaum muab kev kawm thiab kev qhia cov ciam teb ntawm kev noj qab haus huv.
Maniilaq Child Advocacy Center https://tribalresourcetool.org/vsp/maniilaq-association-child-advocacy-center-macac/ 907-442-7879 436 5th Ave., Kotzebue, AK 99752 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Mannilaq Family Crisis Center (MFCC) https://www.maniilaq.org/social-services/ 907-442-3724 P.O. Box 38, Kotzebue, AK 99752 Mannilaq Family Crisis Center muaj pub kev pab nrog ua kom tiav cov ntaub ntawv thiab ntaub ntawv (xws li kev tiv thaiv, kev tawm tswv yim kev cai lij choj, kev tswj hwm rooj plaub, xov tooj kev kub ntxhov 24 teev thiab kev pabcuam chaw nyob, thiab kev txhawb siab rau cov neeg rau tsim txom/cov neej ciaj sia los ntawm kev raug tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem los ntawm kev sib deev
Men & Women Center (MWC) N/A 907-272-4822 600 Cordova St., Suite 3, Anchorage, AK 99501 Muab kev kawm rau cov txiv neej thiab poj niam uas nrhiav kev kho mob rau kev puas hlwb uas tau ua txhaum uas yog ua raws li tus quav ntawm Duluth intervention model. Cov chav kawm yog 36 lub lim tiam thiab kawm tim ntsej tim muag.
North Slope Borough Violence Intervention Program (AWIC) http://www.north-slope.org/departments/health-social-services/behavioral-health-services/arctic-women-in-crisis-awic 907-272-0100 4470 North Star Street, Utqiagvik, AK 99723 The Domestic Violence Intervention Program yog 27 lub lim tiam thiab raws li los ntawm Duluth Program. Cov homphiaj ntawm qhov kev pabcuam suav nrog tshem lub txim txhaum ntawm tus neeg raug tsim txom thiab muab lub txim txhaum rau tus neeg ua txhaum ris. Qhov kev pabcuam no muaj kev sib tham tsis tu ncua ntawm cov koos haum ua txhaum cai thiab kev ncaj ncees rau pej xeem, cov tswv cuab hauv zej zog thiab cov neeg raug tsim txom los kaw qhov sib txawv thiab txhim kho lub zej zog cov lus teb rau kev ua phem thiab muab kev hloov pauv rau cov neeg ua txhaum los ntawm pawg tsev hais plaub txiav txim rau cov neeg ua txhaum.
Resource For Parents and Children Program-Stevie's Place https://www.rcpcfairbanks.org/ 907-374-2850 726 26th Ave., #2, Fairbanks. AK 99701 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Safe & Fear Free Environment (SAFE) http://www.safebristolbay.org/ 907-842-2320 722-1002 W. 2nd Ave. Dillingham, AK 99576 Safe and Fear Free Environment muaj kev pabcuam ceev los txhawb nqa cov neeg raug tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem ntawm kev sib deev xws li 24 teev chaw nyob, khoom noj, kev npaj kev nyab xeeb, kev pabcuam rau cov neeg tsis muaj tsev nyob, kev xa mus, kev thauj mus los, xov tooj kev kub ntxhov 24 teev, thiab kev txhawb siab
Seward Prevention Coalition (SPC) https://safeharborhope.org/ 907-224-5257 302 Railway Ave., Seward, AK 99664 Seward Prevention Coalition Domestic Violence & Sexual Assault program muab kev pabcuam ncaj qha rau cov neeg nyob hauv thiab cov qhua ntawm Seward, Moose Pass, Hope thiab Cooper Landing, nrog rau kev tsim txom hauv tsev thiab kev tiv thaiv ntawm kev ua phem rau kev sib deev, xov tooj kub ntxhov 24 teev, chaw nyob 24 teev, kev kho mob, kev txhawb nqa ntawm kev cai lij choj, kev nthuav qhia thiab kev kawm hauv cov zej zog ntawm Eastern Kenai Peninsula.
Sitkans Against Family Violence (SAFV) https://www.safv.org/ 907-747-3370 207 Seward St. Sitka, AK 99835 Sitkans Against Family Violence (SAFV) muaj pub chaw nyob ceev rau tag nrho tsis hais poj niam lossis txiv neej, Sexual Assault Response Team (SART), kev tawm tswv yim kev cai lij choj, kev pab ua kom tiav cov ntaub ntawv/ntaub ntawv thov/kev tiv thaiv, thiab kev xa mus rau.
South Peninsula Haven House https://havenhousealaska.org/ 907-235-7712 3776 Lake St., #100, Homer, AK 99603 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
South Peninsula Haven House (SPHH) https://havenhousealaska.org/ 907-235-7712 3776 Lake St. #100., Homer, AK 99603 South Peninsula Haven House muaj pub kev pab dawb, kev txhawb nqa tsis pub lwm tus paub rau cov neeg raug tsim txom thiab cov neeg tsev raws li kev ua phem txhaum cai. Cov no suav nrog kev sib tham ntawm qhov teeb meem, 24 teev chaw nyob ceev thiab xov tooj kub ntxhov, kev nkag mus rau txoj cai ntawm kev ua txhaum cai lij choj, kev txhawb pab tu siab, kev pab nyiaj txiag, kev tawm suab hauv tsev hais plaub/nrog rau, kev kawm & kev xa mus rau. Sexual Assault Response Team (SART) muaj pub.
Standing Together Against Rape (STAR) https://www.staralaska.com/ 1-800-478-8999 1057 W. Fireweed Ln. #230., Anchorage, AK 99503 Standing Together Against Rape lub homphiaj yog txhawm rau tiv thaiv kev raug mob los ntawm kev sib deev thiab kev sib koom ua ke ntawm kev cuam tshuam kev kub ntxhov, kev tawm tswv yim, thiab kev txhawb nqa rau cov neeg raug tsim txom / cov neeg muaj sia nyob, lawv tsev neeg thiab cov zej zog.
The Children's Place https://www.thechildrens-place.org/ 907-357-5157 1021 N. Lucille Street, Wasilla, AK99654 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
The LeeShore Center (LSC) https://leeshoreak.org/ 907-283-9479 325 S. Spruce St., Kenai, AK 99611 LeeShore Center muab chaw nyob thaum muaj xwm txheej ceev, vaj tse nyob ib puag ncig, kev cuam tshuam txog kev kub ntxhov, thiab kev txhawb nqa thiab kev tawm tswv yim rau cov neeg raug tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem rau kev sib deev. Peb kuj muaj 36 lub lim tiam ua lub xeev pom zoo rau cov txiv neej uas tau raug txiav txim vim yog siv kev ua phem ntawm ib qho kev raug zoo.
Tundra Women's Coalition https://tundrapeace.org/programs/childrens-advocacy-center/ 907-543-3444 250 6th Ave., Bethel, AK 99559 A Child Advocacy Center (CAC) yog ib qho chaw uas ib tug menyuam thiab lawv tus neeg saib xyuas muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tuaj xyuas tom qab muaj kev txhawb xeeb txog kev ua phem, xws li kev tsim txom kev sib deev, kev tsim txom ntawm lub cev, kev ua lag luam sib deev, thiab/lossis tau pom qhov kev ua phem. Nyob pem CAC, lawv tuaj yeem tau txais cov kev pabcuam dav dav xws li ib qho kev xam phaj uas zoo rau menyuam yaus txog lub nrog cev, kev soj ntsuam kev kho mob, kev tshawb nrhiav los ntawm tub ceev xwm, kev npaj kev nyab xeeb los ntawm cov neeg ua haujlwm tiv thaiv menyuam yaus, kev xa mus rau kev kho tus cwj pwm, thiab kev txhawb nqa los pab tsev neeg taug tus txheej txheem mus rau pem hauv ntej. Pab neeg no koom ua ke nyob ib ncig ntawm tus menyuam nyiam tshaj plaws.
Tundra Women's Coalition (TWC) https://tundrapeace.org/ 907-543-3456 250 6th Ave., Bethel, AK 99559 Tundra Women's Coalition tam sim no muaj ib lub chaw nyob uas muaj 43 lub txaj pw, ib tug xov tooj kev kub ntxhov 24 teev, cov hoobkas tswj xyuas, ib lub chaw pabcuam txhawb nqa kev cai lij choj, ib qho kev kawm hauv zej zog nrog rau kev nthuav qhia hauv zej zog, ib qho kev pabcuam tiv thaiv kev ua phem rau cov hluas hu ua Teens Acting Against Violence, ib qho kev pabcuam rau menyuam yaus, Irniamta Ikayrviat (Children's Advocacy Center), ib qho kev pabcuam vaj tse nyob nrog Cov Tsev Nyob Ib Ntus, thiab ib Lub Khw Muag Khoom Qub.
Unalaskans Against Sexual Assault & Family Violence (UASAFV) https://www.usafvshelter.org/ 1-800-478-7238 156 W. Broadway, Unalaska, AK 99685 Unalaskans Against Sexual Assault and Family Violence muaj pub kev sib tham ntawm qhov teeb meem, chaw nyob nyab xeeb, kev tawm tswv yim, kev txhawb nqa rau tus kheej, thiab lwm yam kev pabcuam rau tib neeg raug cuam tshuam los ntawm kev tsim txom hauv tsev lossis kev ua phem los ntawm kev sib deev, kev tsim txom menyuam yaus thiab cov laus, soj, lwm yam kev ua txhaum cai, tsis muaj tsev nyob, tsis muaj zaub mov noj ruaj ntseg, thiab lwm yam teeb meem ntawm lub neej. Peb kuj siv zog tiv thaiv kev ua phem rau yav tom ntej thiab txhawb nqa tib neeg los ntawm kev nthuav qhia & kev kawm
Victims For Justice (VFJ) https://victimsforjustice.org/ 907-278-0977 1057 W. Fireweed Ln. #101, Anchorage, AK 99503 Victim for Justice muaj pub kev pab dawb, tsis pub lwm tus paub rau cov neeg raug tsim txom & cov tsev neeg raug cuam tshuam los ntawm kev ua txhaum cai, suav nrog kev sib tham ntawm qhov teeb meem, nkag mus rau txoj cai lij choj ntawm kev ua txhaum, txhawb pab kev tu siab, kev pab nyiaj txiag, kev tawm suab hauv tsev hais plaub thiab nrog rau, & kev xa mus rau lwm qhov chaw pab tau.
Women In Safe Homes (WISH) https://www.wishak.org/ 907-225-9474 2002 1st Ave., Ketchikan, AK 99901 Women In Safe Homes ua haujlwm 24 teev rau ib qho chaw pabcuam uas pub chaw nyob ceev thiab xov tooj kev kub ntxhov rau cov neeg raug tsim txom hauv tsev/kev ua phem ntawm kev sib deev thiab lawv tsev neeg. WISH kuj muaj kev tiv thaiv, kev pabcuam rau tsev neeg thiab kev pabcuam vaj tsev.
Working Against Violence For Everyone (WAVE) https://www.petersburgwave.org/ 907-772-9283 1103 S. Nordic Dr., Suite B, Petersburg, AK 99833 Working Against Violence for Everyone (WAVE) pab thiab tawm tswv yim rau cov neeg uas tau los yog raug cuam tshuam los ntawm kev tsim txom hauv tsev thiab kev ua phem rau kev sib deev. Pab pawg txhawb nqa, kev tawm tswv yim kev cai lij choj, kev tshuaj ntsuam xyuas thiab kev xa mus rau muaj pub. Disability Abuse Response Teams (DART) kuj muaj pub thiab.
=