CDVSA > Language Access

Pagkakaroon ng Wika

Ito ang patakaran ng Konseho ng Pantahanang Karahasan & Sekswal na Pagsalakay [Council on Domestic Violence and Sexual Assault] na magbigay ng pantay na pagkakaroon sa mga serbisyo nito sa buong estado para sa lahat ng biktima ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay anuman ang sinasalitang wika na naaayon sa Titulo VI ng Batas sa mga Karapatang Sibil ng 1964 dahil ito ay nakakaapekto sa mga taong may limitadong kasanayan sa Ingles.

Tagalog

Mga Tagapagdulot ng Pagkakaroon ng Wika ng CDVSA 

Mga Tagapagdulot ng Pagkakaroon ng Wika ng CDVSA pdf.png

Mga Pamamaraan ng Reklamo ng CDVSA  & Pormularyo ng Reklamo 

Ang ilan sa mga kompidensyal at libreng tagapagdulot na inaalok sa buong Estado ng Alaska ay kinabibilangan ng:

Phone.png

Tulong/Linya ng Krisis: Kompidensyal at libreng tulong sa pamamagitan ng telepono para makahanap ng mga makukuhang tagapagdulot at opsyon.

Family.png

Silungan/Pabahay: Emerhensiyang pabahay para sa mga taong nakaranas ng pantahanang karahasan o sekswal na pagsalakay.

ChatBubble.png

Bilingguwal na Kawani: Mga kawani sa mga programa ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay na mahusay magsalita ng dalawa o higit pang mga wika at makakapagbigay ng mga serbisyo sa ibang wika.

GiftHand.pngBilingguwal na Kawani: Mga kawani sa mga programa ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay na mahusay magsalita ng dalawa o higit pang mga wika at makakapagbigay ng mga serbisyo sa ibang wika.
Balance.png

Legal na Pagtataguyod: Impormasyon sa mga legal na opsyon, tagapagtaguyod at pagpaplano sa kaligtasan. Pagsangguni sa mga serbisyong legal ng abogado at impormasyon tungkol sa sistema ng hustisyang sibil at kriminal kabilang ang diborsyo, pag-iingat ng bata, suporta sa bata, at mga utos ng proteksyon. Pagsaliw sa mga legal na pakikipagtipan at paglilitis sa korte.

Search for Services Across Alaska [DROPDOWN MENUS]

 

Results

ProgramName WebLink Phone MainAddress Description
Nitaput Child Advocacy Center Bristol Bay Area Health Corporation https://www.bbahc.org/child_advocacy_center 907-852-1230 6000 Kanakanak Rd., Dillingham, AK 99576 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pasulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Abused Women's Aid in Crisis (AWAIC) https://awaic.org/ 907-272-0100 100 W. 13th Ave., Anchorage, AK 99501 Nag-aalok ang Pagtulong Sa Mga Naabusong Kababaihan Na Nasa Krisis [Abused Women's Aid In Crisis] ng emerhensiyang silungan para sa mga nakakaranas ng pantahanang karahasan (30 araw na pananatili), pamamahala ng kaso, mga serbisyo ng pagtataguyod para sa mga buntis o mga panauhing magulang, ang mga serbisyo ng mga hindi residente para sa pantahanang karahasan na kinabibilangan ng mga grupo ng suporta, mga klase sa pang-aabuso na ipinag-uutos ng hukuman, pagpapayo, mabilis at transisyonal na pabahay para sa mga nakakaranas ng pantahanang karahasan at pagkalulong sa droga.
Advocates For Victims of Violence (AVV) https://avvalaska.org/ 907-835-2980 551 Woodside, Valdez, AK 99686 Mga Tagapagtaguyod para sa mga Biktima ng Karahasan, Inkorporada [Advocates for Victims of Violence, Incorporated] ay isang silungan at tagapagdulot na ahensya ng pantahanang karahasan/sekswal na pagsalakay na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga biktima, mga nakaligtas at kanilang pamilya. Isang 24 na oras na silungan at krisis ng linya ang inaalok, gayundin ang pagtataguyod, impormasyon at sangguni, mga grupo ng suporta, at gawain sa pag-iwas. Lahat ng kasarian ay pinagsisilbihan.
Aiding Women From Abuse & Rape Emergencies (AWARE) https://awareak.org/ 907-586-6623 1547 Glacier Hwy., Juneau, AK 99801 Nagbibigay ang Pagtulong sa Kababaihan Mula sa Pang-aabuso at Panggagahasa na Pang-emerhensiya [Aiding Women From Abuse and Rape Emergencies] ng 24 na oras na tirahan at mga serbisyo ng pagtataguyod para sa mga nakaligtas sa pantahanan at sekswal na karahasan. Nagbibigay kami ng edukasyon sa komunidad upang suportahan ang malusog na relasyon, pag-aalaga sa pagiging magulang at interbensyon sa karahasan ng mga lalaki. Nagbibigay sila ng legal na pagtataguyod, transisyonal na pabahay at mga serbisyo sa pagpapayo.
Alaska Cares Providence Alaska Medical Center https://www.providence.org/lp/ak/alaska-cares 907-561-8301 3200 Providence Dr., Anchorage, AK 99508 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Alaska Family Services (AFS) https://akafs.org/ 907-745-4920, 907-746-4080 403 S. Alaska St. Palmer, AK 99645; 5851 Mayflower Ct., Wasilla, AK 99654; 889 Commercial Dr. Wasilla, AK 99654 Nagbibigay ang mga Serbisyo ng Pamilya ng Alaska [Alaska Family Services] ng mga serbisyo ng silungan para sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa pantahanang karahasan, pinangangasiwaan ang programa ng nutrisyon ng WIC, nag-aalok ng kontrol sa tabako, programa ng pagkilos para sa kaligtasan ng alak, legal na pagtataguyod, isang sentro ng paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, pinangangasiwaan na mga pagbisita sa pamilya, mga klase sa pagiging magulang (sa tahanan) tindahan ng katipiran , tulong sa pangangalaga ng bata, sentro ng paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, interbensyon sa pampamilyang karahasan, pagpapaunlad ng trabaho, at pangangalaga sa pagpapasuso.
Arctic Women in Crisis (AWIC) http://www.north-slope.org/departments/health-social-services/behavioral-health-services/arctic-women-in-crisis-awic 907-852-2611 4470 North Star St., Utqiagvik, AK 99723 Kababaihan Ng Artiko Na Nasa Krisis [Arctic Women In Crisis] ay isang silungan para sa mga biktima ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay na matatagpuan sa Utqiagvik AK. Nag-aalok kami ng 24 na oras na linya ng krisis, interbensyon sa krisis para sa mga biktima ng sekswal na pagsalakay, pantahanang karahasan, at iba pang marahas na krimen. Sinasamahan at tinutulungan namin ang mga biktima sa ospital sa panahon ng mga medikal na pagsusuri, nagbibigay ng personal na suporta, pagtataguyod sa panahon ng mga panayam ng pulisya at mga paglilitis sa korte, magkaroon ng ligtas, matino na silungan para sa mga babae at bata, damit na pang-emerhensiya, pagpapayo sa indibidwal, tulong sa mga petisyon para sa mga utos na proteksyon, ligtas na tahanan sa malalayong mga nayon ng NSB, at pang-emerhensiyang paglalakbay sa Barrow para sa mga residente ng nayon na biktima ng mga marahas na krimen. Mayroon kaming 28 na kama at nagsisilbi sa mga kalahok mula sa buong Hilagang Libis [North Slope].
Bering Sea Women's Group (BSWG) https://beringseawomensgroup.org/ 907-443-5491 505 W. 5th Ave., Nome, AK 99762 Nagbibigay ang Grupo ng Kababaihan ng Bering Sea [Bering Sea Women's Group] ng 24 na oras na silungan, mga pagkain, pagpaplano sa kaligtasan, mga sangguni, legal na pagtataguyod, personal na pagtataguyod, suporta sa paglalakbay, at medikal na pagtataguyod para sa mga kababaihan, bata, at lalaki na nakakaranas ng pantahanan o sekswal na karahasan. Ang interbensyon sa krisis ay ibinibigay din sa pamamagitan ng pagpapatakbo nang walang bayad, 24 na oras na linya ng krisis sa BSWG sa apat na silid-tulugan na grupong pamumuhay na tahanan. Ang BSWG ay nagtataguyod ng mga Ligtas na Tahanan sa limang baryo at komunidad ng Bering Strait, at isang Ligtas na Tahanan para sa mga Lalaki sa Nome.
Catholic Community Services-SAFE https://www.ccsak.org/safe-child-advocacy-center.html 907-463-6100 1803 Glacier Hwy., Juneau, AK 99801 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Central Peninsula Batterer Intervention Program (CPBIP) https://leeshoreak.org/teen-corner 907-283-9479 325 S. Spruce St., Kenai, AK 99611 Programa ng Interbensyon ng Taong Nambubugbog ng Gitnang Peninsula [Central Peninsula Batterer Intervention Program] (CPBIP) ay isang inaprubahan ng estado, 36 na linggong programang pang-edukasyon para sa mga lalaking gumamit ng karahasan sa isang matalik na relasyon. Ang mga sangguni ay nagmula sa iba't ibang tagapagdulot; ang Sistema ng Hukuman ng Estado, ang Sistema ng Hukumang Pantribu, ang Tanggapan ng mga Serbisyong Pambata, at Probasyon ng Matatanda. Kasama sa mga layunin ang pagpapatigil sa karahasan, pagbibigay ng kaligtasan para sa mga biktima, at pagpapanagot sa mga nambubugbog.
Copper River Basin Child Advocacy Center https://crbcac.org/ 907-822-3733 Mile 2.0 Tok Cutoff Gakona, AK 99586 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Cordova Family Resource Center (CFRC) https://www.cordovafamilyresourcecenter.org/ 907-424-5674 509 1st St., Cordova, AK 99574 Nagbibigay ang Sentro ng Tagapagdulot ng Pamilya ng Cordova [Cordova Family Resource Center] ng mga serbisyo ng Koponan ng Pagtugon sa Sekswal na Pagsalakay [Sexual Assault Response Team] (SART) at Koponan ng Pagtugon sa Pang-aabuso sa May Kapansan [Disability Abuse Response Team] (DART), legal na pagtataguyod, mga klase ng pagiging magulang, pamamahala ng kaso, transisyonal na silungan at transportasyon, at 24 linya ng telepono at teksto.
Domestic Violence Intervention Program (SPHH) https://havenhousealaska.org/prevention-3/ 907-235-7712 3776 Lake St. #100, Homer, AK 99603 Talakayan ng pamumuno ng kalalakihan ng Homer [Homer men's leadership forum] ay isang grupo ng mga kalalakihan na binuo sa paligid ng mga talakayan tungkol sa kung paano nauugnay ang mga lalaki at batang lalaki sa isa't isa at kababaihan. Sa pamamagitan ng mga pagpupulong at kaganapan ay tinatalakay namin ang mga isyu at sinusuportahan ang isa't isa sa pagbuo ng isang malusog na pagkalalaki na nagpoprotekta sa lahat mula sa karahasan. Bumubuo rin kami ng pagsasanay para sa mga lalaking tagapagturo sa mga kabataang lalaki. Ang pagsasanay ay gumagamit ng mga nakaraang estratehiya tulad ng Kumpas: Isang Gabay para sa Kalalakihan [Compass: A Guide for Men], na binuo ng Ugnayan sa Pantahanang Karahasan at Sekswal na Pagsalakay ng Alaska [Alaska Network on Domestic Violence and Sexual Assault], pati na rin ang iba pang mga programang nakabatay sa ebidensya at mga estratehiyang may kaalaman sa ebidensya.
Emmonak Women's Shelter (EWS) http://www.emmonakshelter.org/ 907-949-1443 207 Delta St., Emmonak, AK 99581 Nagbibigay ang Silungan ng mga Kababaihan ng Emmonak [Emmonak Women's Shelter] ng emerhensiyang 24 na oras na serbisyo ng silungan sa mga kababaihan at mga bata na tumatakas sa pantahanang karahasan o sekswal na pagsalakay, edukasyon at mga grupo ng suporta para sa mga kababaihan, bata, at pangkalahatang publiko, mga serbisyo sa korte, paglayag ng sistema ng hustisyang pangkriminal, tulong sa pagkumpleto ng tulong sa publiko, pabahay , at papeles ng utos proteksyon.
Family Violence Intervention Program (AFS/FVIP) https://akafs.org/programs/legal-advocacy-court-mandated-programming/#familyviolence 907-373-4456 403 S. Alaska St., Palmer, AK 99645 Nagbibigay ang Programang Interbensyon ng Pantahanang Karahasan/Mga Pampamilyang Serbisyo ng Alaska [Alaska Family Services/Family Violence Intervention Program] ng 36 na linggong edukasyon at programa sa rehabilitasyon para sa mga lalaking nagkasala ng pantahanang karahasan at isang 36 na linggong edukasyon at programa sa rehabilitasyon para sa mga babaeng nagkasala ng pantahanang karahasan na tinatawag na Edukasyon ng mga Kababaihan ng mga Alternatibo sa Karahasan [Women’s Alternatives to Violence Education] (WAVE). Nag-aalok din ng 12 linggong programa sa pamamahala ng galit
Helping Ourselves Prevent Emergencies (HOPE) https://www.hope4pow.org/ 907-826-4673 404 Spruce St., Craig, AK 99921 Nagbibigay ang Pagtulong sa Ating Sarili Makaiwas sa Emerhensiya [Helping Ourselves Prevent Emergency] ng pagtataguyod para sa mga tumatakas sa pantahanang karahasan o sekswal na pagsalakay, nag-aalok ng mga serbisyo sa krisis, tirahan na transisyonal na pabahay, pagkain, damit, tulong sa relokasyon, tulong sa transportasyon, mga klase sa pagiging magulang, pagsasanay sa pagiging mapanindigan, at mga Panayam sa mga bata ng Tanggapan ng mga Serbisyong Pambata [Office of Children's Services]. Nagbibigay ng mga serbisyo ng Koponan ng Pagtugon sa Sekswal na Pagsalakay [Sexual Assault Response Team] (SART) at Koponan ng Pagtugon sa Pang-aabuso sa May Kapansan [Disability Abuse Response Team] (DART).
Interior Alaska Center For Nonviolent Living (IAC) https://iacnvl.org/ 907-452-2293 726 26th Ave ., #1, Fairbanks, AK, 99701 Nagbibigay ang Sentrong Panloob ng Alaska para sa Di-marahas na Pamumuhay [Interior Alaska Center for Nonviolent Living] ng 24 na oras na emerhensiyang silungan para sa mga biktima ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay, 24 na oras na linya ng krisis, tulong sa trabaho at pabahay, mga serbisyong legal, pamamahala ng kaso, at mga grupo ng suporta, mga tagapagdulot at sangguni.
Interior Alaska Center For Nonviolent Living (IAC)-ABC Batterer Intervention Program https://iacnvl.org/ 907-452-2293 726 26th Ave., #1. Fairbanks, AK, 99701 Gagamit ang Programang Interbensyon ng ABC-Taong Nambubugbog [ABC-Batterer's Intervention Program] ng tatlong kurikulum. Para sa mga kalalakihan sa komunidad, at yaong mga nakakulong, ginagamit namin ang manwal na Interbensyong Emosyonal na Matalino ng mga Taong Nambubugbog [Emotionally Intelligent Batterers Intervention]. Ginagamit namin ang higit sa Karahasan [Beyond Violence] para sa mga babaeng nakakulong at Higit sa Galit at Karahasan [Beyond Anger and Violence] para sa mga kababaihan sa komunidad na maaaring nasa mga silungan o mga lugar ng paggamot. Ang lahat ng Kurikulum na ito ay may matinding diin sa paggaling ng troma at pagpapahalaga sa sarili na tumutulong sa mga kalahok na salansangin ang mapaminsalang mga huwarang pag-iisip habang nagpapagaling sa mga lumang sugat.
Juneau Choice & Accountability Program (JCAP) https://awareak.org/jcap/ 907-586-6623 1547 Glacier Hwy., Juneau, AK 99801 Nag-aalok ang Programang Pagpili at Pananagutan ng Juneau [Juneau Choice & Accountability Program] ng 24 na linggong interbensyong programa na gumagamit ng Kurikulum na, Kalalakihan Tumitigil sa Karahasan [Men Stopping Violence]. Sa kurso, maaari mong asahan na matutunan ang tungkol sa karahasan laban sa kababaihan, makipag-ugnayan sa ibang mga lalaki, at gumawa ng mga pagsasanay na magpapalalim sa pag-unawa sa pantahanang karahasan. Inaasahang susuriin ng mga kalahok ang mga paniniwala, saloobin at pagkilos sa mga isyu ng pang-aabuso, karahasan, kasarian, lahi, klase, at tradisyunal na tungkulin ng lalaki/babae.
Kenaitze Indian Tribe (KIT) https://www.kenaitze.org/ 907-335-7600 1001 Mission Ave., Kenai, AK 99611 Ang aming programang Pantahanang Karahasan at Sekswal na Pagsalakay [Domestic Violence at Sexual Assault] ay bukas sa mga kababaihan, lalaki at bata, na nag-aalok ng pagtataguyod at suporta na may kaugnayan sa kultura. Kasama sa mga serbisyo ang pagsusuri sa kalusugan ng isip, tulong sa pabahay at mga serbisyo sa transportasyon. Nakikipagtulungan din kami sa Hukumang Pantribu sa mga maikling termino at pangmatagalang termino na mga utos ng proteksyon para sa mga biktima ng pantahanang karahasan, sekswal na pagsalakay, karahasan sa pakikipagtipan o paniniktik.
Ketchikan Indian Corporation (KIC) http://www.kictribe.org/social-services 907-228-4900 201 Deermount St., Ketchikan, AK 99901 Nagbibigay ang Programang Pantahanang Karahasan [Domestic Violence Program] ng mga serbisyo sa mga biktima ng pantahanang karahasan, sekswal na pagsalakay, pangangalakal na sekswal at paniniktik. Kasama sa mga serbisyo ang suporta ng grupo, interbensyon sa krisis, legal na pagtataguyod, pagtataguyod para sa sekswal na pagsalakay, pagsasama ng ospital at hukuman, tulong pinansyal, at tulong sa transportasyon. Sinusuportahan ng programa ng Pantahanang Karahasan ang komunidad at mga sistema na nakikipagtulungan sa mga biktima sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Puwersang Gawain ng Pantahanang Karahasan [Domestic Violence Task Force] sa isang tungkulin ng pamumuno at pinamumunuan din ang Koponan ng Pagtugon sa Pang-aabuso sa May Kapansan [Disability Abuse Response Team] at ang Puwersang Gawain ng Pagtataguyod ng Magalang na mga Relasyon [Promoting Respectful Relationships Task Force].
Kodiak Women's Resource & Crisis Center (KWRCC) https://www.kwrcc.org/ 1-888-486-3625 422 Hillside Dr., Kodiak, AK 99615 Sentro ng Tagapagdulot at Krisis ng mga Kababaihan ng Kodiak [Kodiak Women's Resource and Crisis Center] ay isang silungang may 25 na kama na nagsisilbi sa mga biktima ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay; lahat ng kasarian ay pinaglilingkuran. Nagbibigay kami ng pagtataguyod, isang 24 na oras na linya ng krisis, mga grupo ng suporta, at mga serbisyo sa pag-abot at edukasyon. Nagbibigay din ng mga serbisyo ng Koponan ng Pagtugon sa Sekswal na Pagsalakay [Sexual Assault Response Team] (SART).
LEAP-Alternatives to Violence Programs https://www.leapfbks.com/contact 907-452-2473 P.O. Box 82842, Fairbanks, AK 99708 Ang programang ito ay 36 na linggo at gumagamit ng mga elemento ng modelong Duluth, Dyalektikong Paggamot ng Pag-uugali [Dialectical Behavior Therapy] (DBT), at Paggamot na Kognitibong Pag-uugali [Cognitive Behavioral Therapy] (CBT) upang matulungan ang mga kalahok na tuklasin ang mga pinagbabatayan ng mga paniniwala at pagpapahalaga at kung paano nila naiimpluwensyahan ang mga pag-uugali. Kasama sa mga layunin ng programa ang paghinto ng karahasan, at pagharap sa pagtanggi, pagsisi sa biktima, at pagliit habang nagbibigay ng sikoedukasyon at pagtuturo ng malusog na mga hangganan.
Maniilaq Child Advocacy Center https://tribalresourcetool.org/vsp/maniilaq-association-child-advocacy-center-macac/ 907-442-7879 436 5th Ave., Kotzebue, AK 99752 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Mannilaq Family Crisis Center (MFCC) https://www.maniilaq.org/social-services/ 907-442-3724 P.O. Box 38, Kotzebue, AK 99752 Nag-aalok ang Sentro ng Krisis ng Pamilya ng Maniilaq[Maniilaq Family Crisis Center] ng tulong sa pagkumpleto ng mga aplikasyon at papeles (kabilang ang mga utos ng proteksyon, legal na pagtataguyod, pamamahala ng kaso, 24 na linya ng krisis at mga serbisyo ng silungan, at emosyonal na suporta para sa mga biktima/nakaligtas sa pantahanang tahanan at sekswal na pagsalakay.
Men & Women Center (MWC) N/A 907-272-4822 600 Cordova St., Suite 3, Anchorage, AK 99501 Nagbibigay ng Sikoedukasyon [psychoeducation] para sa mga lalaki at babaeng nambubugbog na maluwag na nakabatay sa modelo ng interbensyong Duluth. Ang mga klase ay 36 na linggo ang haba at personal na kaharap.
North Slope Borough Violence Intervention Program (AWIC) http://www.north-slope.org/departments/health-social-services/behavioral-health-services/arctic-women-in-crisis-awic 907-272-0100 4470 North Star Street, Utqiagvik, AK 99723 Ang Programang Interbensyon ng Pantahanang Karahasan [Domestic Violence Intervention Program] ay 27 na linggo at batay sa Programang Duluth. Kabilang sa mga mithiin ng programa ay pagtanggal ng pagsisisi mula sa biktima at paglalagay ng pananagutan sa pang-aabuso sa nagkasala. Ang programang ito ay patuloy na nagtatalakayan sa pagitan ng mga kriminal at hustisyang sibil na mga ahensya, mga miyembro ng komunidad at biktima upang isara ang mga puwang at pagbutihin ang tugon ng komunidad sa pambubugbog at nag-aalok ng mga pagkakataon para sa mga nagkasala sa pamamagitan ng mga korteng-utos na grupong pang-edukasyon para sa mga taong nambubugbog.
Resource For Parents and Children Program-Stevie's Place https://www.rcpcfairbanks.org/ 907-374-2850 726 26th Ave., #2, Fairbanks. AK 99701 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Safe & Fear Free Environment (SAFE) http://www.safebristolbay.org/ 907-842-2320 722-1002 W. 2nd Ave. Dillingham, AK 99576 Nagbibigay ang Ligtas at Malaya sa Takot na Kapaligiran [Safe and Fear Free Environment] ng mga serbisyong pang-emerhensiya upang suportahan ang mga biktima ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay tulad ng 24 na oras na tirahan, pagkain, pagpaplanong pangkaligtasan, mga serbisyo sa mga walang tirahan, sanggunian, transportasyon, 24 oras na linya ng krisis, at emosyonal na suporta
Seward Prevention Coalition (SPC) https://safeharborhope.org/ 907-224-5257 302 Railway Ave., Seward, AK 99664 Nagbibigay ang Programang Kapisanan ng Pantahanang Karahasan & Sekswal na Pagsalakay ng Seward [Seward Prevention Coalition Domestic Violence & Sexual Assault] ng direktang serbisyo sa biktima sa mga residente at bisita ng Seward, Moose Pass, Hope at Cooper Landing, gayundin ang pag-iwas sa pantahanang karahasan at sekswal na pag-atake, 24 oras na linya ng krisis, 24 na oras na silungan, gamutan, legal na pagtataguyod, pag-abot at edukasyon sa loob ng mga komunidad ng Silangang Peninsula ng Kenai
Sitkans Against Family Violence (SAFV) https://www.safv.org/ 907-747-3370 207 Seward St. Sitka, AK 99835 Nag-aalok ang Sitkans Laban sa Pantahanang Karahasan [Sitkans Against Family Violence] (SAFV) ng emerhensiyang silungan para sa lahat ng kasarian, Koponan/Pangkat ng Pagtugon sa Sekswal na Pagsalakay [Sexual Assault Response Team] (SART), legal na pagtataguyod, tulong sa pagkumpleto ng mga papeles/aplikasyon/utos ng proteksyon, at sanggunian
South Peninsula Haven House https://havenhousealaska.org/ 907-235-7712 3776 Lake St., #100, Homer, AK 99603 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
South Peninsula Haven House (SPHH) https://havenhousealaska.org/ 907-235-7712 3776 Lake St. #100., Homer, AK 99603 Nagbibigay ang Timog Peninsula Bahay Kanlungan [South Peninsula Haven House] ng libre, kompidensyal na suporta sa mga biktima at miyembro ng pamilya kasunod ng marahas na krimen. Kabilang dito ang interbensyon sa krisis, 24 na oras na emerhensiyang silungan at linya ng tulong, paglalayag sa sistema ng hustisyang pangkriminal, suporta sa kalungkutan, tulong pinansyal, pagtataguyod/pagsaliw ng korte, edukasyon at sangguni. Ibinibigay ang Koponan ng Pagtugon sa Sekswal na Pagsalakay [Sexual Assault Response Team] (SART).
Standing Together Against Rape (STAR) https://www.staralaska.com/ 1-800-478-8999 1057 W. Fireweed Ln. #230., Anchorage, AK 99503 Ang misyon ng Nakatayong Magkasama Laban sa Panggagahasa [Standing Together Against Rape] ay maiwasan ang sekswal na troma at magbigay ng komprehensibo, pakikipagtulungan na interbensyon sa krisis, pagtataguyod, at suporta sa mga biktima/nakaligtas, kanilang mga pamilya at komunidad.
The Children's Place https://www.thechildrens-place.org/ 907-357-5157 1021 N. Lucille Street, Wasilla, AK99654 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
The LeeShore Center (LSC) https://leeshoreak.org/ 907-283-9479 325 S. Spruce St., Kenai, AK 99611 Nagbibigay ang Sentro ng LeeShore [LeeShore Center] ng emerhensiyang silungan, transisyonal na pabahay, interbensyon sa krisis, at suporta at pagtataguyod sa mga biktima ng pantahanang karahasan at sekswal na pagsalakay. Nagbibigay din kami ng 36 na linggong inaprubahang programang interbensyon ng estado sa nambubugbog para sa mga lalaking inutusan ng korte dahil sa paggamit ng karahasan sa isang matalik na ugnayan
Tundra Women's Coalition https://tundrapeace.org/programs/childrens-advocacy-center/ 907-543-3444 250 6th Ave., Bethel, AK 99559 Ang Sentro ng Pagtataguyod sa Bata [Child Advocacy Center] (CAC) ay isang lugar kung saan maaaring bumisita ang isang bata at ang kanilang ligtas na tagapag-alaga kasunod ng pag-aalala ng malubhang pagmamaltrato, tulad ng sekswal na pang-aabuso, pisikal na pang-aabuso, komersyal na sekswal na pagsasamantala, at/o pagsaksi ng karahasan. Sa CAC, maaari silang makatanggap ng mga komprehensibong nakapaligid na mga serbisyo tulad ng maamong porensikong panayam para sa bata, pagsusuring medikal, imbestigasyon ng mga nagpapatupad ng batas, pagpaplano sa kaligtasan mula sa mga manggagawang nagpoprotekta sa bata, mga sangguni para sa paggamot sa kalusugan ng pag-uugali, at suporta upang matulungan ang pamilya na pangasiwaan ang proseso sa pagsulong. Ang koponan ay nakikipag-ugnay nang sama-sama para sa pinakamahusay na interes ng bata.
Tundra Women's Coalition (TWC) https://tundrapeace.org/ 907-543-3456 250 6th Ave., Bethel, AK 99559 Kapisanan ng mga Kababaihan ng Tundra [Tundra Women's Coalition] ay kasalukuyang may nakalaang 43 na kamang silungan, isang 24 na oras na linya ng krisis, mga tanggapang administratibo, isang programang legal na pagtataguyod, isang programa sa edukasyon sa komunidad na may bahaging pang-abot sa nayon, isang programa sa pagpigil sa pangkabataang karahasan na tinatawag na Mga Kabataan Kumikilos Laban sa Karahasan [Teens Acting Against Violence], isang programa para sa mga bata, Irniamta Ikayrviat (Sentro ng Pagtataguyod sa mga Bata) [Children's Advocacy Center], isang programa sa pabahay kasama ang mga Transisyonal na mga Bahay, at isang Tindahan ng Katipiran.
Unalaskans Against Sexual Assault & Family Violence (UASAFV) https://www.usafvshelter.org/ 1-800-478-7238 156 W. Broadway, Unalaska, AK 99685 Nagbibigay ang Unalaskans Laban sa Sekswal na Pagsalakay at Pampamilyang Karahasan [Unalaskans Against Sexual Assault at Family Violence] ng interbensyon sa krisis, ligtas na silungan, mga sistemang pagtataguyod, personal na suporta, at iba pang mga serbisyo sa mga taong naapektuhan ng pantahanang karahasan o sekswal na pagsalakay, pang-aabuso sa bata at nakatatanda, paniniktik, iba pang mga krimen, kawalan ng tirahan, kawalan ng seguridad sa pagkain, at iba pang krisis sa buhay. Nagsusumikap din kaming pigilan ang karahasan sa hinaharap at bigyan ng kapangyarihan ang mga tao sa pamamagitan ng pag-abot at edukasyon
Victims For Justice (VFJ) https://victimsforjustice.org/ 907-278-0977 1057 W. Fireweed Ln. #101, Anchorage, AK 99503 Biktima para sa Katarungan [Victim for Justice] ay nagbibigay ng libre, kompidensyal na suporta sa mga biktima at pamilyang naapektuhan ng krimen, kabilang ang interbensyon sa krisis, paglalayag sa sistema ng hustisyang kriminal, suporta sa kalungkutan, tulong pinansyal, pagtataguyod at pagsaliw ng hukuman, at edukasyon at mga sangguni.
Women In Safe Homes (WISH) https://www.wishak.org/ 907-225-9474 2002 1st Ave., Ketchikan, AK 99901 Nagpapatakbo ang Kababaihan Sa Ligtas Na Mga Tahanan [Women In Safe Homes] ng isang 24 na oras na programa ng emerhensiyang silungan at linya ng krisis para sa mga biktima ng pantahanang karahasan/sekswal na pagsalakay at kanilang mga pamilya. Ang WISH ay mayroon ding mga programa sa pag-iwas, serbisyo sa pamilya at pabahay.
Working Against Violence For Everyone (WAVE) https://www.petersburgwave.org/ 907-772-9283 1103 S. Nordic Dr., Suite B, Petersburg, AK 99833 Tumutulong at Nagtataguyod ang Kumikilos Laban sa Karahasan para sa Lahat [Working Against Violence for Everyone] (WAVE) para sa mga taong nakaranas o naaapektuhan ng pantahanang karahasan at o sekswal na pagsalakay. Ibinibigay ang mga grupo ng suporta, legal na pagtataguyod, pagsusuri at sangguni. Magagamit din ang mga Koponan/ Pangkat ng Pagtugon sa Pang-aabuso sa May Kapansanan[Disability Abuse Response Teams] (DART).
=